Prelegenci

PRELEGENCI

Ákos Engelmayer

Współzałożyciel „Solidarności Polsko-Węgierskiej”. Od 1971 pracował jako kierownik edycji węgierskiej pisma “Polska”, następnie sekretarz Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier i Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce w latach 1990-1995. Wykładowca akademicki w Akademii Humanistycznej w Pułtusku w latach 1995-2008. Absolwent Wydziału Historii na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie stanu wojennego aktywnie uczestniczył w działalności opozycyjnej. Odznaczony wieloma nagrodami polskimi i węgierskimi. Od 1994 roku jest również honorowym obywatelem miasta Podkowa Leśna.

Andrzej Mazur

Doktorant KUL i UKSW, stażysta Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego,  b. ekspert PAN i UNESCO.

Antoni Macierewicz

Wiceprezes partii Prawo i Sprawiedliwość. Lider opozycji niepodległościowej w PRL, Założyciel Komitetu Obrony Robotników będącego zalążkiem „Solidarności”. Pracował jako wykładowca na Wydziale Iberystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz wykładał historię Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim. Minister Spraw Wewnętrznych w rządzie Jana Olszewskiego, Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej WSI oraz twórca i pierwszy szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Utworzył nowe służby wywiadu i kontrwywiadu, niezależne od obcych wpływów. W latach 2015-2018 Minister Obrony Narodowej w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. Wielokrotnie odznaczany, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP na Uchodźstwie w 1990 roku.

Beata Daszyńska-Muzyczka

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Funduszu Trójmorza. Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Advance Leadership Programme w ICAN Institute, oraz Judge Business School na Uniwersytecie w Cambridge. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK. Od 2008 zasiadała w radzie nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości, a od 2012 dyrektor Obszaru Partnerstwa HR w „Banku Nowej Generacji”. W 2015 została członkiem Zarządu BZ WBK., a w 2016 powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest pomysłodawcą i inicjatorem powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w CEE – Funduszu Trójmorza (3SIIF), od czerwca 2019 pełni funkcję przewodniczącej jego rady nadzorczej. Członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, przewodniczącą Rady Federacji Przedsiębiorców Polskich oraz reprezentantka BGK w wielu rad programowych, kapitułach, komitetach doradczych. Uhonorowana wieloma nagrodami.

Bogdan Rzońca

Poseł na Sejm RP. Wcześniej pracownik Studium Nauczycielskiego w Jaśle, a następnie Zespołu Szkół Ekonomicznych. Następnie związany zawodowo z Urzędem Wojewódzkim w Krośnie i Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie. Pracował także dla firmy Suret w Dębicy. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. W 2011 roku uzyskał tytuł doktora nauk w zakresie zarządzania.

Dawid Lasek

Wiceprezes Zarządu Euroregion Karpacki Polska, gdzie wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Biura oraz kierownika programów transgranicznych. Obecnie koordynuje prace Karpackiej Platformy Turystyki Zrównoważonej Konwencji Karpackiej na czas polskiej prezydencji do 2023 roku. W latach 2006-2007 pełnił funkcję dyrektora departamentu współpracy terytorialnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Był także członkiem zespołu ds. turystyki zrównoważonej Konwencji Karpackiej Od 2012 roku pełni funkcję członka Zarządu (Executive Committee) Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych w Gronau. W latach 2016-2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ukończył Uniwersytet Jagielloński, na wydziałach Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Prawa i Administracji. Studiował Politologię na Uniwersytecie Śląskim. Był sekretarzem naukowym polsko – francuskiego studium europeistyki w Rzeszowie, współorganizowanego przez Uniwersytet Paris 13, IUT de Saint Denis.

Emanuelis Zingeris

Litewski filolog, dyrektor muzeów, polityk oraz sygnatariusz Aktu o przywróceniu państwa litewskiego z 1990. Obecnie poseł na Sejm, od 2009 roku wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, a od 2010 roku przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.Także od 2010 przewodniczący Forum Parlamentarnego Wspólnoty Demokracji. Wcześniej był dyrektorem Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona w Wilnie, honorowym przewodniczącym litewskiej społeczności żydowskiej i przewodniczącym Międzynarodowej Komisji ds. Oceny Zbrodni Nazistowskiego i Radzieckiego Reżimu Okupacyjnego na Litwie. Jest sygnatariuszem-założycielem Praskiej Deklaracji o sumieniu europejskim i komunizmie, która zaproponowała ustanowienie Europejskiego Dnia Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu.

Igor Cependa

Absolwentów studiów na Wydziale Historii Podkarpackiego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2011 roku. Od 1990 roku asystent na Wydziale Historii Iwano-Frankowskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego. W latach 1996-1999 był sekretarzem Ambasady Ukrainy w Polsce. W latach 2006-2012 był prorektorem do spraw współpracy międzynarodowej Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, a następnie rektorem. a. W latach 1996-2006 realizował w Polsce misje dyplomatyczne. Negocjował w sprawie uhonorowania polsko-ukraińskich miejsc pamięci. Od 2012 współpracuje z kilkoma polskimi uczelniami.

Jan Draus

Absolwentów historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w 1980  uzyskał tytuł doktora. Habilitował się w 1994 w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2000. Pracował na wielu uczelniach wyższych. Jest autorem wielu publikacji naukowych, a w przeszłości pełnił funkcję redaktora czasopism. Był działacz opozycji demokratycznej, a od 1980. NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej oraz był współpracownikiem podziemnej Regionalnej Komisji Wykonawczej w Rzeszowie. Pełnił także funkcje Członka Diecezjalnej Rady Kultury (1988–1992). Jest założycielem Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie (1989). Był redaktor naczelny: kwartalnika społecznego „Ultimatum” (1988–1989) oraz tygodnika „SAN” (1989–1990). Pełnił funkcję dyrektora i redaktora naczelnego Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie (1990–1993), wiceprezesem Radia Rzeszów SA (1994–1998). W latach 1991–1993 był senatorem RP II kadencji oraz wiceprzewodniczącym polskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1990–1999 był przewodniczącym Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie oraz członkiem Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Następnie był członkiem Kolegium IPN w Warszawie I i II kadencji (1999–2011). Od czerwca 2016 roku ponownie piastuje to stanowisko.

Jan Malicki

dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego

Historyk literatury oraz profesor nauk humanistycznych, były dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Ukończył polonistykę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i podjął pracę w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obejmował stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Nauk o Literaturze, prodziekana Wydziału Filologicznego oraz kierownika Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu. Pełnił również funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wielu stowarzyszeń oraz rad krajowych, m.in Krajowej Rady Bibliotecznej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest również honorowym członek wielu towarzystw i związków, a także był wielokrotnie odznaczany.

Jerzy Kwieciński

wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz doktor nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry kierowniczej oraz studia MBA. Posiada doświadczenie w pracy akademickiej i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych zdobyte na Politechnice Warszawskiej oraz na Brunel University of West London. W latach 1993-2004 był pracownikiem Komisji Europejskiej, a w latach 2004-2005 był prezesem Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości, gdzie następnie,do 2015 roku pełnił funkcję wiceprezesa zarządu. W 2005 roku objął stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W latach 2008-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w JP Capital Group. W 2015 roku został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Także od 2015 roku jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju. W listopadzie 2015 roku został powołany na pierwszego zastępcę Wicepremiera w Ministerstwie Rozwoju. Od stycznia 2018 roku sprawował urząd Ministra Inwestycji i Rozwoju a od września 2019 roku jednocześnie funkcję Ministra Finansów, które pełnił do 15 listopada 2019 roku. Od stycznia do października 2020 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu PGNiG oraz zasiadał w Radach Nadzorczych TUW Polski Gaz, Europolgaz S.A. oraz był Przewodniczącym Rady Dyrektorów PGNiG Upstream Norway.

Krzysztof Szczerski

Ambasador oraz Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także, profesor nauk społecznych. Jest również absolwentem Instytutu Roberta Schumana w Budapeszcie oraz Amerykańskiego Instytutu Systemów Politycznych i Ekonomicznych. W latach 1998-2010 obejmował stanowiska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Był członkiem Rady Służby Cywilnej przy Premierze RP, doradcą polityczny w Parlamencie Europejskim oraz posłem na Sejm RP VII kadencji.Obecnie jest Sekretarzem Stanu w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialnym za politykę międzynarodową, a w latach 2017-2021 pełnił jednocześnie funkcję Szefa Gabinetu Prezydenta RP.

Maciej Szymanowski

dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Działacz Solidarności Polsko-Węgierskiej. Jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Pétera Pázmánya w Budapeszcie oraz od 2018 roku dyrektorem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.W 1991 ukończył hungarystykę na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2001 uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1992–1999 był redaktorem czeskiego tygodnika “Respekt”. W 2000 rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jako ekspert ds. Europy Środkowej, a w latach 2001-2006 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Następnie, w latach 2006-2010 zarządzał Instytutem Polskim w Pradze. Pracował w Sekretariacie Ministra, a od lutego 2013 odpowiadał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych za politykę historyczną.

Marek Kuchciński

szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1990-1992 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. Od 2001 r. poseł na Sejm RP kolejnych kadencji z ramienia PiS. Wicemarszałek Sejmu VI i VII kadencji, Marszałek Sejmu VIII kadencji. W IX kadencji Sejmu RP jest Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych, Parlamentarnego Zespołu Karpackiego oraz Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego. Jest także Wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy oraz przewodniczącym  Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Od kwietnia 2022 r., przewodniczący Rady Programowej stowarzyszenia Kluby Europy Karpat. Inicjator cyklu konferencji pod hasłem „Europa Karpat”.

Marek Pęk

Senator i wicemarszałek Senatu IX i X kadencji. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji oraz studia podyplomowe w zakresie prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2002-04 był asystentem radców prawnych zarządów spółek: Vega, Biprokom Kraków, Biura Rozwoju Krakowa. Od 2004 do 2009 r. pełnił funkcję asystenta prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. W okresie 2010-14 prowadził firmę „Doradztwo Prawne Marek Pęk”. W IX kadencji Senatu był zastępcą przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz sekretarzem Senatu. W Senacie X kadencji jest członkiem Komisji Ustawodawczej. Przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Krakowie.

Paruyr Hayrikian

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego w Erewaniu. Przywódca walki o przywrócenie wolnej i niepodległej Armenii, twórca Unii Samostanowienia Narodowego – pierwszej otwarcie działającej alternatywnej organizacji politycznej na całym terytorium ZSRR, a także stowarzyszenia Niezależnych Ormian . Kierował ruchem od 1968 r., za co był pięciokrotnie skazany. W 1989 roku został uznany w USA za założyciela i przywódcę ruchów demokratycznych Związku Radzieckiego. Brał udział w wyborach prezydenckich w 19912013 r., przeżywając zamach podczas tych ostatnich. . Jest także pisarzem i znakomitym kompozytorem, autorem kilku popularnych patriotycznych pieśni ormiańskich.

Pavol Maćala

Członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm, Słowacja. Doktor nauk humanistycznych, członek Zarządu Stowarzyszenia Naukowego Personalizm. Zajmuje się personalizmem Słowian i najstarszą historią Słowian, były kierownik Katedry Historii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Katolickiego v Ružomberoku oraz dyrektor Słowackiego Instytutu Historycznego MS w Martinie, w latach 1998-2002 doradca wiceministra spraw zagranicznych Słowacji.

Rozália Biró

Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii. Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Babeş-Bolyai w Klużu-Napoce, ekonomistka. W latach 2012-2016 sprawowała mandat senatorski w parlamencie rumuńskim, w grupie parlamentarnej DAHR. W ramach tego mandatu pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Praw Człowieka, Kult i Mniejszości Senatu Rumunii. W 2013 roku założyła Organizację Kobiet DAHR i od tego czasu pełni także funkcję prezesa. W 2017 roku została Przewodniczącą Delegacji Parlamentu Rumunii do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej – Wymiar Parlamentarny. Pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Polityki Zagranicznej Izby Deputowanych oraz Przewodniczącej Rady Przedstawicieli Związkowych Węgierskiej Unii Demokratycznej Rumunii.

Ryszard Legutko

Polski naukowiec i polityk, profesor filozofii, publicysta, autor książek o tematyce społeczno-politycznej, tłumacz i komentator dzieł Platona, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji, w 2007 pełnił funkcję ministra edukacji narodowej, były sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji. Obecnie przewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, szef delegacji Prawa i Sprawiedliwości. Ukończył studia z zakresu filologii angielskiej w 1973 i z zakresu filozofii w 1976 na Uniwersytecie Jagiellońskim.Do października 2005 pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Edukacyjno-Naukowego Ośrodek Myśli Politycznej, którego w 1992 był współzałożycielem.

Ryszard Terlecki

wicemarszałek Sejmu RP

Profesor historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2007 Poseł na Sejm RP, członek komitetu politycznego PiS. Wicemarszałek Sejmu VIII i IX kadencji. Od 2015 r. jest przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS.Od 2001 r. kierował Biurem Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, a następnie był dyrektorem oddziału IPN w Krakowie. Jest autorem wielu książek, m.in. „Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990” (2007), „Polska w niewoli 1945-1989. Historia sowieckiej kolonii” (2015), „Solidarność 1980-1989: polska droga do Wolności” (2018). Był związany z ruchem antykomunistycznej opozycji, m.in. Komitetem Obrony Robotników. Prowadził podziemne wykłady i kursy dla studentów, nauczycieli, uczniów licealnych i robotników. W okresie działania legalnej „Solidarności” brał udział w pracy Wszechnicy Związkowej oraz w kursach organizowanych dla nauczycieli i studentów.

Władysław Teofil Bartoszewski

Polski historyk, antropolog, wykładowca akademicki. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Cambridge, gdzie obronił doktorat na Wydziale Antropologii Społecznej. W latach 1976-1980 współpracował z Komitetem Obrony Robotników, później wykładał na Uniwersytecie w Cambridge, był wykładowcą na Uniwersytecie Warwick i samodzielnym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Oksfordzkim. W latach 90-tych zajmował się doradztwem strategicznym w zachodnich firmach, koordynował też problematykę bezpieczeństwa energetycznego w MSZ, gdzie był zatrudniony na stanowisku doradcy ministra. Obecnie jest kierownikiem katedry im. W. Bartoszewskiego w Collegium Civitas w Warszawie.

Władimir Ponomariow

Były wiceminister budownictwa Rosji. Urodzony w rodzinie wybitnego radzieckiego dyplomaty Nadzwyczajnego i Pełnomocnego posła Nikołaja Ponomariowa, którego cała kariera dyplomatyczna była związana z Polską (1953-1982). Jest absolwentem Uniwersytetu Moskiewskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Autor ponad 150 prac naukowych, 5 monografii i podręczników akademickich. Uczestniczył w organizacji Instytutu bezpieczeństwa nuklearnego (IBN) w systemie Akademii Nauk ZSRR, w 1989 został mianowany zastępcą dyrektora IBN. W latach 1999-2004 pracował jako sekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa FR w rządach Wladimira Putina i Michaila Kasianowa. Pełnił obowiązki  wiceprzewodniczącego rosyjsko-polskiej komisji do współpracy gospodarczej, naukowej i technicznej.

Władysław Ortyl

Marszałek Województwa Podkarpackiego. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej. Od 1992 do 1998 r. prezes Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu. Od 1998 do 2005 r. radny Województwa Podkarpackiego, członek zarządu i wicemarszałek. Od 2005 r. senator RP, w tym czasie pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a później przewodniczącego senackiej komisji obrony. Członek Komitetu Regionów przy Komisji Europejskiej, a także powołanej przez Prezydenta RP – Narodowej Rady Rozwoju. Marszałek Województwa Podkarpackiego (od maja 2013).

Zdzisław Krasnodębski

poseł do Parlamentu Europejskiego

Polski socjolog, filozof społeczny, publicysta, profesor Uniwersytetu w Bremie (Niemcy) oraz krakowskiej Akademii Ignatianum. Założyciel Fundacji Dyplomacja i Polityka oraz Fundacji Polska Wielki Projekt, prezes Stowarzyszenia Twórców dla Rzeczypospolitej.Gościnnie wykładał na czołowych światowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Columbia, Katolicki Uniwersytet Ameryki, Uniwersytet Princeton) i Wielkiej Brytanii (Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Oxfordzki). Jest autorem wielu prac naukowych, książek i publikacji z dziedziny socjologii, filozofii i polityki tj.: „Rozumienie ludzkiego działania“, „Upadek idei postępu”, „Demokracja peryferii” oraz „Już nie przeszkadza”. W 2014 r. zdobył mandat posła do Parlamentu Europejskiego, a 1 marca 2018 roku wybrany wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Skip to content