XXIX Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Regietowie

XXIX Międzynarodowa Konferencja „Europa Karpat” w Regietowie

KONKLUZJE

Przyszłość Europy

Przyszłość Europy opiera się na fundamentach europejskiej demokracji, europejskich prawach i wartościach, a państwa Grupy Wyszehradzkiej wkładają wysiłek na rzecz ich podtrzymania. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wniosły do Unii Europejskiej nadrzędną dla siebie wartość, jaką jest wolność, a oprócz tego zasoby, takie jak różnorodność, tradycje i poczucie wspólnoty oraz jedność w różnorodności. Aby utrzymać wspólnotę tego obszaru, najważniejsze obecnie jest zwiększenie infrastruktury, zarówno transportowej, jak i komunikacyjnej. Kluczowe jest kontynuowanie działań, aby państwa regionu mogły zbliżyć się i nieść wspólnie europejskie wartości.

Zielony Ład w rolnictwie szansą dla rodzinnych gospodarstw rolnych

Zielonego Ładu można się doszukać w nauczaniu św. Jana Pawła II, który w przesłaniu do rolników europejskich mówił, że należy powstrzymać się przed zwiększaniem produkcji za wszelką cenę kosztem natury. Intensywna produkcja rolna, która zdominowała niektóre sektory, nie zwiększa bezpieczeństwa żywnościowego, a inwestowanie w duże gospodarstwa rolne okazało się polityką błędną. Przyszłością rolnictwa są małe i średnie gospodarstwa. Europejski Zielony Ład polegający na trosce o zrównoważony rozwój środowiska jest olbrzymią szansą dla Europy.

W stronę zrównoważonego rozwoju Karpat

Na zrównoważony rozwój w Europie wpłynąć może program Europejskiego Zielonego Ładu, koncentrującego w sobie odpowiedzi na największe problemy związane ze środowiskiem naturalnym. Jego celem jest przekształcenie Europy w sprawiedliwe społeczeństwo, korzystające z efektywnej gospodarki. Wskazuje ambitne cele dotyczące obszarów chronionych na lądzie i odbudowy ekosystemów morskich i lądowych. Istotną kwestią w budowie programu zrównoważonego rozwoju w Europie pozostaje Makroregionalna Strategia Karpacka.

OBWE 2022 – Polskie przewodnictwo wobec wyzwań regionu

Bezpieczeństwo Europy jest zagrożone wojną prowadzoną przez Rosję na Ukrainie. Wyrażono nadzieję, że polskie przewodnictwo w OBWE będzie wspierać Ukrainę w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego na wschodzie kraju, a jej wstąpienie do UE może pomóc zakończyć trwający konflikt. Priorytety polskiej prezydencji zostaną przedstawione przez ministra spraw zagranicznych w styczniu 2022 r. Kluczowymi zagadnieniami będą działania na rzecz rozwiązania dotyczące Rosji i jej agresywnych działań na Krymie i w Donbasie oraz wypracowanie formuły pomocy dla osób z terenów objętych konfliktem.

Woda – bogactwo, które łączy czy dzieli? Zarządzanie zasobami wodnymi w państwach karpackich

W Karpatach znajdują się źródła rzek, które następnie zasilają w wodę nasz region. Ochrona przyrody i walka z lobby, które tę przyrodę niszczą, są kluczowe dla zasobów wodnych i równowagi w naszym ekosystemie. Ponadnarodowa współpraca na rzecz ochrony zasobów wodnych jest zakorzeniona w polityce państw karpackich. Państwa te: Czechy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Ukraina i Węgry w 2003 r. zdecydowały się opracować Konwencję Karpacką, która podkreśla wagę zrównoważonego rozwoju, opartego na zasadach ochrony środowiska przy wykorzystaniu zasobów naturalnych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Karpat

Kultura regionu karpackiego jest bogata, a jednym z jej wymiarów jest kultura pasterska, którą rozpoczęli Wołosi i która po dziś zachowana jest przede wszystkim w Rumunii i na Ukrainie. Ważne, by ponownie wprowadzić ją w polskie góry, dzięki funduszom ministerialnym (MRiRW), podobnie jak rzemiosło ludowe oraz sztukę ludową, która przeżywa odrodzenie. Dzięki przekazywaniu tradycji i kultury z pokolenia na pokolenie, możliwe jest ich zachowanie.

Źródło

Europa Karpat – Przemyśl-Krasiczyn, Luty 2021, Regietów, Czerwic 2021. Grupa Wyszehradzka ● UNESCO ● Trójmorze ● Zielony Ład, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl, luty 2021, str. 156. ISBN 978-83-962308-2-9.

W sieci

  • 19 czerwca 20221 roku
Skip to content